Додаток № 2 до протоколу загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «Агро-Союз» від 

31.01.2020 року

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного

на загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз»

Дата проведення голосування: 31.01.2020 р.

Питання, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення з цього питання: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

Обрати до складу лічильної комісії: Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 477 796 (99, 951%) , «ПРОТИ» 19 219 (0,043 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» 2 718 (0,006%) .

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018 та 2019 роки.

Рішення з цього питання: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019 роки задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 459 716 (99, 91%) , «ПРОТИ» 16 825 (0,038 %), «УТРИМАЛИСЬ» 6 201 (0,014 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 16 991 (0,038 %) .

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017, 2018 та 2019 роки.

Рішення з цього питання: Роботу Правління Товариства у 2017, 2018, 2019 роках визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 462 761 (99, 916%) , «ПРОТИ» 18 580 (0,042 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 14 602 (0,033 %).

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017, 2018 та 2019 роки.

Рішення з цього питання: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017, 2018, 2019 роки визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 932%) , «ПРОТИ» 15 688 (0,035 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 14 602 (0,033 %).

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2017 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. .

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 464 516 (99, 915%) , «ПРОТИ» 19 543 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %) .

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 464 516 (99, 915%) , «ПРОТИ» 19 543 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %) .

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2019 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 462 105 (99, 915%) , «ПРОТИ» 19 543 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 6 201 (0,014 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агро-Союз», отриманих Товариством у 2017 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 42 482, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 931%) , «ПРОТИ» 14 616 (0,033 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

9. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агро-Союз», отриманих Товариством у 2018 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2018 рік в розмірі 31 333, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 931%) , «ПРОТИ» 14 616 (0,033 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

10. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агро-Союз», отриманих Товариством у 2019 році.

Рішення з цього питання: збиток від діяльності Товариства за 2019 рік покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 931%) , «ПРОТИ» 14 616 (0,033 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Амеліної Людмили Дмитрівни.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 475 041 (99, 944%) , «ПРОТИ» 12 808 (0,029 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 479 304 (99, 954%) , «ПРОТИ» 8 545 (0,019 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027).

13. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Рішення з цього питання: Обрати Членами Наглядової Ради: Прокаєва Сергія Федоровича, Мариноху Вячеслава Володимировича, Юдіну Наталію Іванівну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (додаток № 1 до цього протоколу).

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Обрати Голову Правління Хмеленко В.А. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 425 (99, 929%) , «ПРОТИ» 19 424 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884(0,027 %).

14. Обрання Голови Наглядової Ради ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз» Прокаєва Сергія Федоровича.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 477 496 (99, 95%) , «ПРОТИ» 10 353 (0,023 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Ревізійної комісії: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 467 366 (99, 926%) , «ПРОТИ» 16 693 (0,038 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: обрати Головою та Членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз» наступних осіб: Головою Ревізійної комісії обрати Овсієнко Михайла Івановича, членами Ревізійної комісії обрати: Удод Юрія Михайловича та Новокшонову Галину Корніївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 473 911 (99, 942%) , «ПРОТИ» 13 938 (0,031 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 475 119 (99, 944%) , «ПРОТИ» 10 675 (0,024 %), «УТРИМАЛИСЬ» 2 055 (0,005 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

Рішення з цього питання: Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради Товариства про склад Правління Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агро-Союз» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення з цього питання:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2020 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 475 741 (99, 946%) , «ПРОТИ» 12 108 (0,027 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:

З питання № 1 порядку денного - 2 718 (0,006 %).

З питання № 2 порядку денного - 16 991 (0,038 %).

З питання № 3 порядку денного - 14 602 (0,033 %).

З питання № 4 порядку денного - 14 602 (0,033 %).

З питання № 5 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 6 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 7 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 8 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 9 порядку денного - 11 884 (0,0327%).

З питання № 10 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 11 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 12 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 13 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 14 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 15 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 16 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 17 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 18 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голова лічильної комісії ____________________ М.І. Семенкова

Член лічильної комісії ____________________ О.К. НасибянЗавантажити Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Хмеленко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Агро-Союз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

52511 село Майське, Герцена, буд.16А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24437204

5. Міжміський код та телефон, факс

05663 5 32 26, 05663 5 32 26

6. Адреса електронної пошти

Liudmyla.diachenko@agrosoyuz.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://modelagro.com/ua/auctioners/raskr/specialinfo/

04.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15 %

2

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15 %

3

31.01.2020

200 000

998 710

20

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 20 %

4

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15%

5

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн. 998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15%


Завантажити Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Хмеленко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Агро-Союз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

52511 село Майське, Герцена, буд.16А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24437204

5. Міжміський код та телефон, факс

05663 5 32 26, 05663 5 32 26

6. Адреса електронної пошти

Liudmyla.diachenko@agrosoyuz.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://modelagro.com/ua/auctioners/raskr/specialinfo/

04.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.01.2020

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Прокаєв Сергій Федорович

99,561085

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Прокаєв Сергій Федорович

відповідно до п. 6.12 Статуту, збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

Представник акціонера

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

99,561085 %

31.01.2020

припинено повноваження

член Наглядової ради

Паюл Валентина Василівна

0,005351

Зміст інформації:

31.01.2020,

загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Наглядової Ради Паюл Валентина Василівна відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,005351%

31.01.2020

припинено повноваження

член Наглядової ради

Амеліна Людмила Дмитрівна

0,000447

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Наглядової Ради Амеліна Людмила Дмитрівна відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,000447%

31.01.2020

обрано

Голова Наглядової ради

Прокаєв Сергій Федорович

99,561085

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано Голова Наглядової Ради Прокаєв Сергій Федорович Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів Відсутні судимості Представник акціонера 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови Наглядової ради та директора комерційного ТОВ "Агро-Союз Термінал", з 15.11.2017 року генеральний директор ТОВ "Агро-Союз Україна"

99,561085 %

31.01.2020

обрано

член Наглядової ради

Мариноха В'ячеслав Володимирович

0,000447

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано Член Наглядової Ради Мариноха Вячеслав Володимирович Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Члени Наглядової ради обираються зборами Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду керівника забезпечення ТОВ Корпорації "Агро-Союз" 0,000447%

31.01.2020

обрано

член Наглядової ради

Юдіна Наталія Іванівна

0,000447

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано Член Наглядової Ради Юдіна Наталія Іванівна Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Члени Наглядової ради обираються зборами Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймала посаду провідного економіста з фінансової роботи ТОВ "Агро-Союз Україна" 0,000447%

31.01.2020

припинено повноваження

голова Ревізійної комісіі

Василенко Еліна Юріївна

0,002759

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Василенко Еліна Юріївна Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року 0,002759%

31.01.2020

припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Овсієнко Олена Олександрівна

0,003931

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Ревізійної комісії Овсієнко Олена Олександрівна Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року 0,003931 %

31.01.2020

припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

0,009548

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Ревізійної комісії Удод Юрій Михайлович Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року 0,009548%

31.01.2020

обрано

Голова Ревізійної комісії

Овсієнко Михайло Іванович

0,008702

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано

Голова Ревізійної комісії

Овсієнко Михайло Іванович Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника служби експлуатації ПрАТ "Агро-Союз" 0,008702 %

31.01.2020

обрано

член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

0,009548

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано

Член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Ревізійної комісії та працював електрогазозварником ПрАТ "Агро-Союз" 0,009548 %

31.01.2020

обрано

член Ревізійної комісії

Новокшонова Галина Корніївна

0,005165

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано

Член Ревізійної комісії

Новокшонова Галина Корніївна

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймала посаду зоотехніка племінної справи ВРХ В ПрАТ "Агро-Союз" 0,005165 %

31.01.2020

припинено повноваження

Голова правління

Хмеленко Володимир Андрійович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Правління

Хмеленко Володимир Андрійович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Ізюмченко Сергій Олександрович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Стаднік Дмитро Миколайович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Стаднік Дмитро Миколайович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Діденко Юлія В'ячеславівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Діденко Юлія Вячеславівна за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Тернова Тетяна Олександрівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Тернова Тетяна Олександрівна за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Дяченко Людмила Григорівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Дяченко Людмила Григорівна за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Надточий Сергій Володимирович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Надточий Сергій Володимирович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Романьков Анатолій Максимович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Романьков Анатолій Максимович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

обрано

Голова правління

Хмеленко Володимир Андрійович

0

Зміст інформації:

31.01.2020 Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Голова правління Хмеленко Володимир Андрійович згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є головою правління ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління Ізюмченко Сергій Олександрович згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та обіймав посаду керівника цеху рослинництва 0

31.01.2020

обрано

член правління

Дяченко Людмила Григорівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління

Дяченко Людмила Григорівна згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та головним бухгалтером ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Надточий Сергій Володимирович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління Надточий Сергій Володимирович згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх трьох років є членом правління та протягом п'яти років керівником Комплексу зберігання зерна ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Іщенко Сергій Васильович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління

Іщенко Сергій Васильович

згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника відділу забезпечення ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Романьков Анатолій Максимович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління

Романьков Анатолій Максимович

згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та обіймав посаду керівника дільниці ПрАТ "Агро-Союз" 0ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» 31.01.2020 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N

з/п

Дата прийняття рішення, найменування уповноваженого органу, що його прийняв

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру

Гранична сукупність вартості правочинів

(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15 %

2

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15 %

3

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

20 %

4

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15%

5

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15%

Голова Правління                                                                                                     В.А.Хмеленко

03.02.2020ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що у складі посадових осіб емітента відбулись наступні зміни:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії, найменування органу, який прийняв рішення, підстава рішення:

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Обгрунтування змін у посадовому складі

Інформація про наявність (відсутність) у посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

Інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є він незалежним директором (виключно для Наглядової Ради)

Строк на який призначено (обрану) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п`яти років, а у разі звільнення (припинення повноважень) – інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Прокаєв Сергій Федорович

відповідно до п. 6.12 Статуту, збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

99,561085 %

31.01.2020,

загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Паюл Валентина Василівна

відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,005351%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Амеліна Людмила Дмитрівна

відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,000447%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Голова Наглядової Ради

Прокаєв Сергій Федорович

Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів

Відсутні судимості

Представник акціонера

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

99,561085 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Наглядової Ради

Мариноха Вячеслав Володимирович

Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Члени Наглядової ради обираються зборами

Відсутні судимості

акціонер

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,000447%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Наглядової Ради

Юдіна Наталія Іванівна

Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Члени Наглядової ради обираються зборами

Відсутні судимості

акціонер

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,000447%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Василенко Еліна Юріївна

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,002759%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Овсієнко Олена Олександрівна

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,003931 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,009548%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Овсієнко Михайло Іванович

Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,008702 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,009548 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Ревізійної комісії

Новокшонова Галина Корніївна

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,005165 %

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Правління

Хмеленко Володимир Андрійович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Стаднік Дмитро Миколайович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Діденко Юлія Вячеславівна

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Тернова Тетяна Олександрівна

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Дяченко Людмила Григорівна

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Надточий Сергій Володимирович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Романьков Анатолій Максимович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020 Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Голова правління

Хмеленко Володимир Андрійович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Дяченко Людмила Григорівна

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Надточий Сергій Володимирович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Іщенко Сергій Васильович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Романьков Анатолій Максимович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

Голова Правління                                                                                          В.А.Хмеленко

03.02.2020Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 24437204, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, буд. 16А (далі за текстом – «Товариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі за текстом – «Загальні збори»).

Дата та час проведення Загальних зборів: 31 січня 2020 року о 10.00.

Місце проведення Загальних зборів: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, 16, 2 поверх, актовий зал без номера.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться 31 січня 2020 року з 09 год. 00 хв. по 09 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 28 січня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

Обрати до складу лічильної комісії: Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018 та 2019 роки

Проект рішення з цього питання: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 2018, 2019 роки задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017, 2018 та 2019 роки

Проект рішення з цього питання: Роботу Правління Товариства у 2017, 2018, 2019 роках визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017, 2018 та 2019 роки

Проект рішення з цього питання: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017, 2018, 2019 роки визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2017 рік

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2017 рік

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2019 рік

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2017 році

Проект рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 42 482, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

9. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2018 році

Проект рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2018 рік в розмірі 31 333, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

10. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2019 році

Проект рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2019 рік покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Амеліної Людмили Дмитрівни.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

13. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення з цього питання:

Обрати Членами Наглядової Ради: Прокаєва Сергія Федоровича, Мариноху Вячеслава Володимировича, Юдіну Наталію Іванівну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Обрати Голову Правління Хмеленко В.А. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз».

Проект рішення з цього питання: Обрати: Головою Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз» Прокаєва Сергія Федоровича.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Ревізійної комісії: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз».

Проект рішення з цього питання:

обрати Головою та Членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз» наступних осіб: Головою Ревізійної комісії обрати Овсієнко Михайла Івановича, членами Ревізійної комісії обрати: Удод Юрія Михайловича та Новокшонову Галину Корніївну.

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління ПрАТ «Агро-Союз»

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради товариства про склад Правління ПрАТ «Агро-Союз».

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агро-Союз» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2020 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 закону України «Про акціонерні товариства»: http://modelagro.com/auctioners/inform/

З матеріалами (документами), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, буд. 16А, 1 поверх без номера, у робочі дні та у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, наступні:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;

- Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора;

- Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

Довідки за телефоном: +38 (05663) 5-33-00, 5-33-01, 5-33-02.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій: 44 644 000.

Загальна кількість голосуючих акцій: 44 644 000.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

2017 р

2018 р

2019 р*

Усього активів

967184

1008259

1024069

Основні засоби (за залишковою вартістю)

118900

105891

97447

Запаси

94654

137160

147981

Сумарна дебіторська заборгованість

685040

703262

725775

Гроші та їх еквіваленти

8525

859

1703

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-150386

-181791

-203340

Власний капітал

134777

103372

81823

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

44644

44644

44644

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

16619

6633

6388

Поточні зобов'язання і забезпечення

815788

898254

935989

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-42482

-31333

-21523

Середньорічна кількість акцій (шт.)

44644000

44644000

44644000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,95157

-0,70184

-0,48210

*- Інформація попередня і може бути змінена по кінцевим результатам фінансово-господарської діяльності.

Голова правління

ПрАТ «Агро-Союз» _________________ В.А. ХмеленкоПовідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Дата та час проведення Загальних зборів: 03 лютого 2017 року о 13.00. Місце проведення Загальних зборів: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, 16, 2 поверх, актовий зал без номера.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 03 лютого 2017 року з 10 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 січня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

з питань обрання членів Ревізійної комісії – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу лічильної комісії Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Роботу Правління Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства та річного балансу за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2014 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2014 рік в розмірі 9 972 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

7. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2015 рік в розмірі 48 251 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

9. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2016 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2016 рік в розмірі 12 804 000 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Дудули Наталії Григорівни.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Уповноважити Голову Правління Хмеленко В.А. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Голова Наглядової ради – Прокаєв Сергій Федорович;

Член Наглядової ради – Паюл Валентина Василівна;

Член Наглядової ради – Амеліна Людмила Дмитрівна.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Наглядової Ради: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: згідно пункту 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішення з питань, що вирішуються шляхом кумулятивного голосування (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства), в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариство не розміщується.

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління Товариства.

Проект рішення: Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради товариства про склад Правління Товариства.

18. Ухвалення рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє схвалення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє схвалення правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, пров. Радгоспний, буд. 5 у робочі дні та у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://modelagro.com/auctioners/inform/Особенная информация от 11.03.2015 г.

Наблюдательным советом Общества принято решение (протокол №2) о смене председателя правления. Дата принятия решения (протокола №2): 11 марта 2015 Содержание решения (протокола №2) Наблюдательного совета: освободить от должности председателя правления Хоришко Владимира Дмитриевича 11.03.2015 по соглашению сторон (п.1 ст.36 КЗоТ Украины); назначить на должность председателя правления члена правления Хмеленко Владимира Андреевича с 12.03.2015. Основание решение: заявление Хоришко В.Д. об освобождении от должности председателя правления. Хмеленко Владимир Андреевич назначен на должность председателя правления сроком на три года.

Паспортные данные Хоришко В.Д. и Хмеленко В.А. не раскрываются в связи с тем, что согласия лица на раскрытие паспортных данных не получено. Хоришко В.Д. и Хмеленко В.А. не владеют долями в уставном капитале эмитента. Обоснование изменений: заявление об увольнении Хоришко В.Д. по соглашению сторон. Хоришко В.Д. и Хмеленко В.А. не имеют непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. Срок, в течение которого Хоришко В.Д. находился на должности председателя правления - с 28.10.1996 г. по 11.03.2015г.


Информация от 26.03.2013 г.

Должностное лицо Глущенко Дмитрий Степанович (паспорт серия НС № 469155 выдан Катеринопольским РВ УМВД Украины в Черкасской области 07 мая 1998г.), который занимал должность члена правления Частного Акционерного Общества «Агро-Союз», уволен с 27 марта 2013 г. по собственному желанию.

Решение принято на основании протокола заседания наблюдательного совета Частного Акционерного Общества «Агро-Союз» (№ 1 от 26 марта 2013г.)

Акциями общества не владеет.

Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления нет.

Занимал должность члена правления Частного Акционерного Общества «Агро-Союз» с 29.04.2009 г. до 27.03.2013 г.

Вновь назначенных лиц нет.


Информация от 07.11.2012 г.

07 ноября 2012 г. Наблюдательным советом Частного акционерного общества «Агро-Союз» принято решение об образовании филиала Частного АО «Агро-Союз» в селе Старовишневецком Синельниковского района Днепропетровской области с целью размещения фермы по разведению свиней. Местонахождение филиала: Днепропетровская область, Синельниковский район, с. Старовишневецкое, улица Шевченко, дом 65.

Филиал создан с целью увеличения объемов производства продукции животноводства, мяса и мясных продуктов.

Функциями филиала будут: выращивание и откорм свиней и других животных; производство мяса; производство мясных продуктов; производство продукции животноводства и их переработка; осуществление других видов деятельности согласно Уставу предприятия и не запрещенных законодательством Украины.