Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Дата та час проведення Загальних зборів: 03 лютого 2017 року о 13.00. Місце проведення Загальних зборів: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, 16, 2 поверх, актовий зал без номера.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 03 лютого 2017 року з 10 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 січня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

з питань обрання членів Ревізійної комісії – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу лічильної комісії Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Роботу Правління Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства та річного балансу за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2014 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2014 рік в розмірі 9 972 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

7. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2015 рік в розмірі 48 251 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

9. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2016 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2016 рік в розмірі 12 804 000 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Дудули Наталії Григорівни.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Уповноважити Голову Правління Хмеленко В.А. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Голова Наглядової ради – Прокаєв Сергій Федорович;

Член Наглядової ради – Паюл Валентина Василівна;

Член Наглядової ради – Амеліна Людмила Дмитрівна.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Наглядової Ради: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: згідно пункту 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішення з питань, що вирішуються шляхом кумулятивного голосування (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства), в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариство не розміщується.

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління Товариства.

Проект рішення: Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради товариства про склад Правління Товариства.

18. Ухвалення рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє схвалення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє схвалення правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, пров. Радгоспний, буд. 5 у робочі дні та у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://modelagro.com/auctioners/inform/Особенная информация от 11.03.2015 г.

Наблюдательным советом Общества принято решение (протокол №2) о смене председателя правления. Дата принятия решения (протокола №2): 11 марта 2015 Содержание решения (протокола №2) Наблюдательного совета: освободить от должности председателя правления Хоришко Владимира Дмитриевича 11.03.2015 по соглашению сторон (п.1 ст.36 КЗоТ Украины); назначить на должность председателя правления члена правления Хмеленко Владимира Андреевича с 12.03.2015. Основание решение: заявление Хоришко В.Д. об освобождении от должности председателя правления. Хмеленко Владимир Андреевич назначен на должность председателя правления сроком на три года.

Паспортные данные Хоришко В.Д. и Хмеленко В.А. не раскрываются в связи с тем, что согласия лица на раскрытие паспортных данных не получено. Хоришко В.Д. и Хмеленко В.А. не владеют долями в уставном капитале эмитента. Обоснование изменений: заявление об увольнении Хоришко В.Д. по соглашению сторон. Хоришко В.Д. и Хмеленко В.А. не имеют непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. Срок, в течение которого Хоришко В.Д. находился на должности председателя правления - с 28.10.1996 г. по 11.03.2015г.


Информация от 26.03.2013 г.

Должностное лицо Глущенко Дмитрий Степанович (паспорт серия НС № 469155 выдан Катеринопольским РВ УМВД Украины в Черкасской области 07 мая 1998г.), который занимал должность члена правления Частного Акционерного Общества «Агро-Союз», уволен с 27 марта 2013 г. по собственному желанию.

Решение принято на основании протокола заседания наблюдательного совета Частного Акционерного Общества «Агро-Союз» (№ 1 от 26 марта 2013г.)

Акциями общества не владеет.

Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления нет.

Занимал должность члена правления Частного Акционерного Общества «Агро-Союз» с 29.04.2009 г. до 27.03.2013 г.

Вновь назначенных лиц нет.


Информация от 07.11.2012 г.

07 ноября 2012 г. Наблюдательным советом Частного акционерного общества «Агро-Союз» принято решение об образовании филиала Частного АО «Агро-Союз» в селе Старовишневецком Синельниковского района Днепропетровской области с целью размещения фермы по разведению свиней. Местонахождение филиала: Днепропетровская область, Синельниковский район, с. Старовишневецкое, улица Шевченко, дом 65.

Филиал создан с целью увеличения объемов производства продукции животноводства, мяса и мясных продуктов.

Функциями филиала будут: выращивание и откорм свиней и других животных; производство мяса; производство мясных продуктов; производство продукции животноводства и их переработка; осуществление других видов деятельности согласно Уставу предприятия и не запрещенных законодательством Украины.