Додаток № 2 до протоколу загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «Агро-Союз» від 

31.01.2020 року

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного

на загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз»

Дата проведення голосування: 31.01.2020 р.

Питання, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення з цього питання: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

Обрати до складу лічильної комісії: Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 477 796 (99, 951%) , «ПРОТИ» 19 219 (0,043 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» 2 718 (0,006%) .

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018 та 2019 роки.

Рішення з цього питання: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019 роки задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 459 716 (99, 91%) , «ПРОТИ» 16 825 (0,038 %), «УТРИМАЛИСЬ» 6 201 (0,014 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 16 991 (0,038 %) .

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017, 2018 та 2019 роки.

Рішення з цього питання: Роботу Правління Товариства у 2017, 2018, 2019 роках визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 462 761 (99, 916%) , «ПРОТИ» 18 580 (0,042 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 14 602 (0,033 %).

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017, 2018 та 2019 роки.

Рішення з цього питання: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017, 2018, 2019 роки визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 932%) , «ПРОТИ» 15 688 (0,035 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 14 602 (0,033 %).

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2017 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. .

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 464 516 (99, 915%) , «ПРОТИ» 19 543 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %) .

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 464 516 (99, 915%) , «ПРОТИ» 19 543 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %) .

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2019 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 462 105 (99, 915%) , «ПРОТИ» 19 543 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 6 201 (0,014 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агро-Союз», отриманих Товариством у 2017 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 42 482, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 931%) , «ПРОТИ» 14 616 (0,033 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

9. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агро-Союз», отриманих Товариством у 2018 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2018 рік в розмірі 31 333, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 931%) , «ПРОТИ» 14 616 (0,033 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

10. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агро-Союз», отриманих Товариством у 2019 році.

Рішення з цього питання: збиток від діяльності Товариства за 2019 рік покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 469 443 (99, 931%) , «ПРОТИ» 14 616 (0,033 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Амеліної Людмили Дмитрівни.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 475 041 (99, 944%) , «ПРОТИ» 12 808 (0,029 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 479 304 (99, 954%) , «ПРОТИ» 8 545 (0,019 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027).

13. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Рішення з цього питання: Обрати Членами Наглядової Ради: Прокаєва Сергія Федоровича, Мариноху Вячеслава Володимировича, Юдіну Наталію Іванівну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (додаток № 1 до цього протоколу).

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Обрати Голову Правління Хмеленко В.А. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 425 (99, 929%) , «ПРОТИ» 19 424 (0,044 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884(0,027 %).

14. Обрання Голови Наглядової Ради ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз» Прокаєва Сергія Федоровича.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 477 496 (99, 95%) , «ПРОТИ» 10 353 (0,023 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Ревізійної комісії: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 467 366 (99, 926%) , «ПРОТИ» 16 693 (0,038 %), «УТРИМАЛИСЬ» 3 790 (0,009 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз».

Рішення з цього питання: обрати Головою та Членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз» наступних осіб: Головою Ревізійної комісії обрати Овсієнко Михайла Івановича, членами Ревізійної комісії обрати: Удод Юрія Михайловича та Новокшонову Галину Корніївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 473 911 (99, 942%) , «ПРОТИ» 13 938 (0,031 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 475 119 (99, 944%) , «ПРОТИ» 10 675 (0,024 %), «УТРИМАЛИСЬ» 2 055 (0,005 %), “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

Рішення з цього питання: Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради Товариства про склад Правління Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агро-Союз» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення з цього питання:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2020 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 475 741 (99, 946%) , «ПРОТИ» 12 108 (0,027 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0, “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ» - 11 884 (0,027 %).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:

З питання № 1 порядку денного - 2 718 (0,006 %).

З питання № 2 порядку денного - 16 991 (0,038 %).

З питання № 3 порядку денного - 14 602 (0,033 %).

З питання № 4 порядку денного - 14 602 (0,033 %).

З питання № 5 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 6 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 7 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 8 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 9 порядку денного - 11 884 (0,0327%).

З питання № 10 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 11 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 12 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 13 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 14 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 15 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 16 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 17 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

З питання № 18 порядку денного - 11 884 (0,027 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голова лічильної комісії ____________________ М.І. Семенкова

Член лічильної комісії ____________________ О.К. НасибянЗавантажити Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Хмеленко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Агро-Союз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

52511 село Майське, Герцена, буд.16А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24437204

5. Міжміський код та телефон, факс

05663 5 32 26, 05663 5 32 26

6. Адреса електронної пошти

Liudmyla.diachenko@agrosoyuz.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://modelagro.com/ua/auctioners/raskr/specialinfo/

04.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15 %

2

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15 %

3

31.01.2020

200 000

998 710

20

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 20 %

4

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15%

5

31.01.2020

150 000

998 710

15

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори акціонерів Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн. 998 710 тис.грн Загальна кількість голосуючих акцій - 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 44 475 741, "проти" - 12 108, утримались - 0, не брали участі - 11 884 15%


Завантажити Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Хмеленко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Агро-Союз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

52511 село Майське, Герцена, буд.16А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24437204

5. Міжміський код та телефон, факс

05663 5 32 26, 05663 5 32 26

6. Адреса електронної пошти

Liudmyla.diachenko@agrosoyuz.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://modelagro.com/ua/auctioners/raskr/specialinfo/

04.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.01.2020

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Прокаєв Сергій Федорович

99,561085

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Прокаєв Сергій Федорович

відповідно до п. 6.12 Статуту, збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

Представник акціонера

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

99,561085 %

31.01.2020

припинено повноваження

член Наглядової ради

Паюл Валентина Василівна

0,005351

Зміст інформації:

31.01.2020,

загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Наглядової Ради Паюл Валентина Василівна відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,005351%

31.01.2020

припинено повноваження

член Наглядової ради

Амеліна Людмила Дмитрівна

0,000447

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Наглядової Ради Амеліна Людмила Дмитрівна відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,000447%

31.01.2020

обрано

Голова Наглядової ради

Прокаєв Сергій Федорович

99,561085

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано Голова Наглядової Ради Прокаєв Сергій Федорович Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів Відсутні судимості Представник акціонера 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови Наглядової ради та директора комерційного ТОВ "Агро-Союз Термінал", з 15.11.2017 року генеральний директор ТОВ "Агро-Союз Україна"

99,561085 %

31.01.2020

обрано

член Наглядової ради

Мариноха В'ячеслав Володимирович

0,000447

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано Член Наглядової Ради Мариноха Вячеслав Володимирович Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Члени Наглядової ради обираються зборами Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду керівника забезпечення ТОВ Корпорації "Агро-Союз" 0,000447%

31.01.2020

обрано

член Наглядової ради

Юдіна Наталія Іванівна

0,000447

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано Член Наглядової Ради Юдіна Наталія Іванівна Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Члени Наглядової ради обираються зборами Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймала посаду провідного економіста з фінансової роботи ТОВ "Агро-Союз Україна" 0,000447%

31.01.2020

припинено повноваження

голова Ревізійної комісіі

Василенко Еліна Юріївна

0,002759

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Василенко Еліна Юріївна Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року 0,002759%

31.01.2020

припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Овсієнко Олена Олександрівна

0,003931

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Ревізійної комісії Овсієнко Олена Олександрівна Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року 0,003931 %

31.01.2020

припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

0,009548

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член Ревізійної комісії Удод Юрій Михайлович Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року 0,009548%

31.01.2020

обрано

Голова Ревізійної комісії

Овсієнко Михайло Іванович

0,008702

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано

Голова Ревізійної комісії

Овсієнко Михайло Іванович Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника служби експлуатації ПрАТ "Агро-Союз" 0,008702 %

31.01.2020

обрано

член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

0,009548

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано

Член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Ревізійної комісії та працював електрогазозварником ПрАТ "Агро-Союз" 0,009548 %

31.01.2020

обрано

член Ревізійної комісії

Новокшонова Галина Корніївна

0,005165

Зміст інформації:

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року Обрано

Член Ревізійної комісії

Новокшонова Галина Корніївна

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Відсутні судимості акціонер 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймала посаду зоотехніка племінної справи ВРХ В ПрАТ "Агро-Союз" 0,005165 %

31.01.2020

припинено повноваження

Голова правління

Хмеленко Володимир Андрійович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Правління

Хмеленко Володимир Андрійович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Ізюмченко Сергій Олександрович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Стаднік Дмитро Миколайович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Стаднік Дмитро Миколайович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Діденко Юлія В'ячеславівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Діденко Юлія Вячеславівна за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Тернова Тетяна Олександрівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Тернова Тетяна Олександрівна за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Дяченко Людмила Григорівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Дяченко Людмила Григорівна за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Надточий Сергій Володимирович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Надточий Сергій Володимирович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

припинено повноваження

член правління

Романьков Анатолій Максимович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Припинено повноваження Член правління Романьков Анатолій Максимович за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління) Судимості відсутні З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020

обрано

Голова правління

Хмеленко Володимир Андрійович

0

Зміст інформації:

31.01.2020 Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Голова правління Хмеленко Володимир Андрійович згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є головою правління ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління Ізюмченко Сергій Олександрович згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та обіймав посаду керівника цеху рослинництва 0

31.01.2020

обрано

член правління

Дяченко Людмила Григорівна

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління

Дяченко Людмила Григорівна згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та головним бухгалтером ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Надточий Сергій Володимирович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління Надточий Сергій Володимирович згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх трьох років є членом правління та протягом п'яти років керівником Комплексу зберігання зерна ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Іщенко Сергій Васильович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління

Іщенко Сергій Васильович

згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника відділу забезпечення ПрАТ "Агро-Союз" 0

31.01.2020

обрано

член правління

Романьков Анатолій Максимович

0

Зміст інформації:

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року Обрано Член правління

Романьков Анатолій Максимович

згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні 3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та обіймав посаду керівника дільниці ПрАТ "Агро-Союз" 0ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» 31.01.2020 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N

з/п

Дата прийняття рішення, найменування уповноваженого органу, що його прийняв

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру

Гранична сукупність вартості правочинів

(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15 %

2

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15 %

3

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

20 %

4

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15%

5

31.01.2020, загальні збори акціонерів

Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

998 710 тис.грн

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 499 733, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 475 741, "проти" – 12 108, утримались – 0, не брали участі – 11 884

15%

Голова Правління                                                                                                     В.А.Хмеленко

03.02.2020ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що у складі посадових осіб емітента відбулись наступні зміни:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії, найменування органу, який прийняв рішення, підстава рішення:

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Обгрунтування змін у посадовому складі

Інформація про наявність (відсутність) у посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

Інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є він незалежним директором (виключно для Наглядової Ради)

Строк на який призначено (обрану) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п`яти років, а у разі звільнення (припинення повноважень) – інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Прокаєв Сергій Федорович

відповідно до п. 6.12 Статуту, збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

99,561085 %

31.01.2020,

загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Паюл Валентина Василівна

відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,005351%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Амеліна Людмила Дмитрівна

відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,000447%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Голова Наглядової Ради

Прокаєв Сергій Федорович

Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів

Відсутні судимості

Представник акціонера

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

99,561085 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Наглядової Ради

Мариноха Вячеслав Володимирович

Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Члени Наглядової ради обираються зборами

Відсутні судимості

акціонер

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,000447%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Наглядової Ради

Юдіна Наталія Іванівна

Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Члени Наглядової ради обираються зборами

Відсутні судимості

акціонер

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,000447%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Василенко Еліна Юріївна

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,002759%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Овсієнко Олена Олександрівна

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,003931 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0,009548%

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Овсієнко Михайло Іванович

Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства

Відсутні судимості

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,008702 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Ревізійної комісії

Удод Юрій Михайлович

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,009548 %

31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України «Про акціонерні товариства» ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року

Обрано

Член Ревізійної комісії

Новокшонова Галина Корніївна

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

Відсутні судимості

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0,005165 %

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Голова Правління

Хмеленко Володимир Андрійович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Стаднік Дмитро Миколайович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Діденко Юлія Вячеславівна

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Тернова Тетяна Олександрівна

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Дяченко Людмила Григорівна

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Надточий Сергій Володимирович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Припинено повноваження

Член правління

Романьков Анатолій Максимович

за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)

Судимості відсутні

З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Ізюмченко Сергій Олександрович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020 Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Голова правління

Хмеленко Володимир Андрійович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Дяченко Людмила Григорівна

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Надточий Сергій Володимирович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Іщенко Сергій Васильович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року

Обрано

Член правління

Романьков Анатолій Максимович

згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Судимості відсутні

3 роки – з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року

0

Голова Правління                                                                                          В.А.Хмеленко

03.02.2020Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 24437204, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, буд. 16А (далі за текстом – «Товариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі за текстом – «Загальні збори»).

Дата та час проведення Загальних зборів: 31 січня 2020 року о 10.00.

Місце проведення Загальних зборів: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, 16, 2 поверх, актовий зал без номера.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться 31 січня 2020 року з 09 год. 00 хв. по 09 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 28 січня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

Обрати до складу лічильної комісії: Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018 та 2019 роки

Проект рішення з цього питання: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 2018, 2019 роки задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017, 2018 та 2019 роки

Проект рішення з цього питання: Роботу Правління Товариства у 2017, 2018, 2019 роках визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017, 2018 та 2019 роки

Проект рішення з цього питання: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017, 2018, 2019 роки визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2017 рік

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2017 рік

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2018 рік

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Агро-Союз» за 2019 рік

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агро-Союз» за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2017 році

Проект рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 42 482, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

9. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2018 році

Проект рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2018 рік в розмірі 31 333, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

10. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2019 році

Проект рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2019 рік покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Амеліної Людмили Дмитрівни.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

13. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення з цього питання:

Обрати Членами Наглядової Ради: Прокаєва Сергія Федоровича, Мариноху Вячеслава Володимировича, Юдіну Наталію Іванівну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Обрати Голову Правління Хмеленко В.А. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз».

Проект рішення з цього питання: Обрати: Головою Наглядової ради ПрАТ «Агро-Союз» Прокаєва Сергія Федоровича.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Ревізійної комісії: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз».

Проект рішення з цього питання:

обрати Головою та Членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агро-Союз» наступних осіб: Головою Ревізійної комісії обрати Овсієнко Михайла Івановича, членами Ревізійної комісії обрати: Удод Юрія Михайловича та Новокшонову Галину Корніївну.

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління ПрАТ «Агро-Союз»

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради товариства про склад Правління ПрАТ «Агро-Союз».

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агро-Союз» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2020 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 закону України «Про акціонерні товариства»: http://modelagro.com/auctioners/inform/

З матеріалами (документами), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, буд. 16А, 1 поверх без номера, у робочі дні та у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, наступні:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;

- Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора;

- Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

Довідки за телефоном: +38 (05663) 5-33-00, 5-33-01, 5-33-02.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій: 44 644 000.

Загальна кількість голосуючих акцій: 44 644 000.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

2017 р

2018 р

2019 р*

Усього активів

967184

1008259

1024069

Основні засоби (за залишковою вартістю)

118900

105891

97447

Запаси

94654

137160

147981

Сумарна дебіторська заборгованість

685040

703262

725775

Гроші та їх еквіваленти

8525

859

1703

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-150386

-181791

-203340

Власний капітал

134777

103372

81823

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

44644

44644

44644

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

16619

6633

6388

Поточні зобов'язання і забезпечення

815788

898254

935989

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-42482

-31333

-21523

Середньорічна кількість акцій (шт.)

44644000

44644000

44644000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,95157

-0,70184

-0,48210

*- Інформація попередня і може бути змінена по кінцевим результатам фінансово-господарської діяльності.

Голова правління

ПрАТ «Агро-Союз» _________________ В.А. ХмеленкоПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)

на загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз»

Дата проведення голосування: 03.02.2017 р.

Питання, винесені на голосування:

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення з цього питання: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

з питань обрання членів Ревізійної комісії – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу лічильної комісії Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100%) , «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 485 (99, 995 %) , «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 2388 (0,05 %)

Рішення з цього питання: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 644 000, 00 (100 %) , «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Рішення з цього питання: Роботу Правління Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 463 558 (99, 98%) , «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 7 315 (0,02 %).

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Рішення з цього питання: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 485 (99, 995 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 2388 (0, 005 %).

 1. Затвердження річного звіту Товариства та річного балансу за 2014 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 ( 100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0

 1. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2014 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2014 рік в розмірі 9 972 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 485 (99, 995 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 2388 (0, 005 %)

 1. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2015 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2015 рік в розмірі 48 251 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 485 (99, 995 %), «ПРОТИ» 2 388 (0, 005 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2016 рік.

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2016 році.

Рішення з цього питання: Збиток від діяльності Товариства за 2016 рік в розмірі 38 732 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 485 (99, 995 %), «ПРОТИ» 2388 (0, 005 %), «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Дудули Наталії Григорівни.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання: Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (додаток № 1 до протоколу загальних зборів).

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Уповноважити Голову Правління Хмеленко В.А. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Голова Наглядової ради – Прокаєв Сергій Федорович;

Член Наглядової ради – Паюл Валентина Василівна;

Член Наглядової ради – Амеліна Людмила Дмитрівна.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

 1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Рішення з цього питання: Достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Ревізійної комісії: Овсієнко Олени Олександрівни, Удод Юрія Михайловича.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 470 873 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

Рішення з цього питання: Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради Товариства про склад Правління Товариства.

18. Ухвалення рішення про вчинення значних правочинів.

Рішення з цього питання: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

2. Попереднє схвалення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

3. Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє схвалення правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1. Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2. Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3. Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4. Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5. Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 44 468 485 (99, 995 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 2 388 (0, 005 %)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голова лічильної комісії ____________________ М.І. Семенкова

Член лічильної комісії ____________________ О.К. Насибян


ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз»

Дата проведення голосування: 03.02.2017 р.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Василенко Еліна Юріївна – 44 468 864.
Овсієнко Олена Олександрівна – 44 476 742.
Удод Юрій Михайлович - 44 467 031.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голова лічильної комісії ____________________ М.І. Семенкова

Член лічильної комісії ____________________ О.К. Насибян


ПОВІДОМЛЕННЯ про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» 03.02.2017 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення, найменування уповноваженого органу, що його прийняв

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

03.02.2017, загальні збори акціонерів

Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

897 688 000, 00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 470 873, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 468 485, "проти" – 2 388,

16,7

2

03.02.2017, загальні збори акціонерів

Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

897 688 000, 00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 470 873, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 468 485, "проти" – 2 388,

16,7

3

03.02.2017, загальні збори акціонерів

Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

897 688 000, 00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 470 873, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 468 485, "проти" – 2 388,

22, 27

4

03.02.2017, загальні збори акціонерів

Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

897 688 000, 00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 470 873, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 468 485, "проти" – 2 388,

16,7

5

03.02.2017, загальні збори акціонерів

Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.

150 000 000 грн.

897 688 000, 00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 44 644 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 44 470 873, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 44 468 485, "проти" – 2 388,

16,7

Голова Правління             В.А.Хмеленко

03.02.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що у складі посадових осіб емітента відбулись наступні зміни:

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правління Хмеленка Володимира Андрійовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Ізюмченко Сергія Олександровича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Петюренка Миколи Андрійовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Брузницького Анатолія Олексійовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління) . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Дяченко Людмили Григорівни. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Пашковської Любові Вікторівни. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Романькова Анатолія Максимовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст.. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Якунченко Лідії Вікторівни. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Стаднік Дмитра Миколайовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст.. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Діденко Юлії Вячеславівни Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Глущенко Дмитра Степановича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 07.02.2014р. по 03.02.2017р.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Ізюмченка Сергія Олександровича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймав Ізюмченко С.О. протягом останніх п’яти років: - перший заступник голови правління, керівник департамента рослинництва. Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання Головою Правління Хмеленка Володимира Андрійовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно пункту 6.28 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ» Члени Правління, включаючи Голову Правління, обираються (призначаються) Наглядовою радою. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймав Хмеленко В.А. протягом останніх п’яти років: консультант з ефективності підприємництва, перший заступник голови правління. Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Діденко Юлії Вячеславівни. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймала Діденко Ю.В. протягом останніх п’яти років: керівник групи з розробки презентаційних матеріалів, керівник служби по роботі з персоналом. Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Стадніка Дмитра Миколайовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймав Стаднік Д.М. протягом останніх п’яти років: керівник департаменту молочного тваринництва. Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Тернової Тетяни Олександрівни. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймала Тернова Т.О . протягом останніх п’яти років: заступник голови правління. Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Дяченко Людмили Григорівни. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк – 3 роки. Особу призначено на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймала Дяченко Л.Г. протягом останніх п’яти років: член Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз», головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз». Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Надточий Сергія Володимировича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймав Надточий С.В. протягом останніх п’яти років:керівник департаменту логістики, начальник комплексу переробки та зберігання зерна. Пакет акцій Емітента особі не належить.
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правління Романькова Анатолія Максимовича. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк – 3 роки. Інші посади, які обіймав Романьков А.М. протягом останніх п’яти років: заступник голови правління, начальник дільниці (с/господарчої). Пакет акцій Емітента особі не належить.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Прокаева Сергія Федоровича. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 06.02.2014р. по 03.02.2017р.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Паюл Валентини Василівни. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0054%. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 06.02.2014р. по 03.02.2017р.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Тернового Олександра Марковича. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0 %. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 06.02.2014р. по 03.02.2017р.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Прокаєва Сергія Федоровича на посаду Голови Наглядової ради. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Голова Наглядової ради обирається зборами. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакет акцій емітента посадовій особі не належить. Прокаєв Сергій Федорович є представником акціонера ТОВ «Агро-Сорюз-Україна».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Паюл Валентини Василівни на посаду члена Наглядової ради. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0054%. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Члени Наглядової ради обираються зборами. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Керівник департаменту молочного скотарства, спеціаліст з ефективності підприємництва, головний технолог з кормів. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовій особі належить пакет акцій емітента в розмірі 2389 акцій. Паюл Валентина Василівна є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Амеліної Людмили Дмитрівни на посаду члена Наглядової ради. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ», Члени Наглядової ради обираються зборами. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: _____________________. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакет акцій емітента посадовій особі не належить.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0028%. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить вирішення будь-яких питань діяльності акціонерного товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 06.02.2014р. по 03.02.2017р.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Овсiєнко Олена Олександрiвна. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,0039%. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змiн: вiдповiдно до ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», до повноважень загальних зборiв акцiонерiв належить прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 06.02.2014р. по 03.02.2017р.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Удод Юрія Михайловича. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0051%. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 06.02.2014р. по 03.02.2017р.
Членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ» прийнято рiшення про обрання Василенко Еліни Юріївни на посаду Голови Ревізійної комісії. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0028%, посадовій особі належить 1 232 акцій Емітента. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № засідання ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: керівник ферми Департаменту молочного скотарства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Овсієнко Олени Олександрівни на посаду члена Ревізійної комісії. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0039%, посадовій особі належить 1 755 акцій Емітента. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник дільниці сільськогосподарської (грубі корми) . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Удода Юрія Михайловича на посаду члена Ревізійної комісії. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0096%, посадовій особі належить 4263 акцій Емітента. Дата прийняття рiшення: 03 лютого 2017р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування змін: відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: слюсар-ремонтник . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова Правління             В.А.Хмеленко

03.02.2017


Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Дата та час проведення Загальних зборів: 03 лютого 2017 року о 13.00. Місце проведення Загальних зборів: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, вул. Герцена, 16, 2 поверх, актовий зал без номера.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 03 лютого 2017 року з 10 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 січня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний спосіб голосування на Загальних зборах:

з використанням бюлетенів для голосування;

з питань обрання членів Ревізійної комісії – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу лічильної комісії Семенкову Марину Іванівну (Голова), Насибян Олену Козидубівну (секретар). Обрати секретарем зборів Іванову Наталію Олексіївну.

2.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки задовільною.

3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Роботу Правління Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною.

4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Проект рішення: Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки визнати задовільною.

5.  Затвердження річного звіту Товариства та річного балансу за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2014 рік.

6.  Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2014 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2014 рік в розмірі 9 972 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

7.  Затвердження річного звіту та  річного балансу Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2015 рік.

8.  Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2015 рік в розмірі 48 251 000, 00 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

9. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2016 році.

Проект рішення: Збиток від діяльності Товариства за 2016 рік в розмірі 12 804 000 гривень покрити за рахунок отримання в подальшому прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Прокаєва Сергія Федоровича та членів Наглядової ради Товариства: Паюл Валентини Василівни, Дудули Наталії Григорівни.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Встановити, що з членами Наглядової ради укладаються безоплатні договори.

Уповноважити Голову Правління Хмеленко В.А. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

14.  Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Голова Наглядової ради – Прокаєв Сергій Федорович;

Член Наглядової ради – Паюл Валентина Василівна;

Член Наглядової ради – Амеліна Людмила Дмитрівна.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Достроково припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни та Членів Наглядової Ради: Овсієнко Олени Олександрівни, Удода Юрія Михайловича.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: згідно пункту 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішення з питань, що вирішуються шляхом кумулятивного голосування (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства), в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариство не розміщується.

17. Інформування Наглядовою Радою Товариства про склад Правління Товариства.

Проект рішення: Прийняти до уваги інформацію Наглядової ради товариства про склад Правління Товариства.

18. Ухвалення рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017 рік в наступній редакції:

«1. Для забезпечення поточної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (надалі – Товариство), керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства вирішили прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості відповідно до п.2. цього рішення.

   2.  Попереднє схвалення значних правочинів означає, що Правління Товариства має право укладати правочини, які відповідають критеріям, наведеним нижче в пункті 3, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання дозволу (узгодження) можливості укладення та без узгодження умов таких правочинів із загальними зборами Товариства.

                3.  Загальні збори Товариства приймають рішення про попереднє схвалення правочинів на умовах, визначених в п. 2 цього рішення, які відповідають наступним критеріям:

1.          Договори про відкриття кредитної лінії, в тому числі договори на умовах овердрафту та договори про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті, якщо основна сума кредиту не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

2.   Договори застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, якщо оцінена вартість заставленого майна, майнових прав, цінних паперів не перевищує 150 000 000 грн.

3.   Договори поруки за фізичних та юридичних осіб, якщо відповідальність Товариства за сумою основного боргу боржника не перевищує 200 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

4.   Договори поставки, підряду, надання послуг, в яких Товариство виступає як покупцем (замовником), так і постачальником (підрядником, виконавцем), якщо вартість товарів (робіт, послуг) за таким договором не перевищує 150 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті по курсу Національного банку України на день підписання договору.

5.   Договори про надання фінансової допомоги (платної та безоплатної), договори позики, в яких Товариство є будь-якою стороною, якщо сума фінансової допомоги (позики) не перевищує 150 000 000 грн.».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, пров. Радгоспний, буд. 5 у робочі дні та у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://modelagro.com/auctioners/inform/Повідомлення від 04.12.2015

03.12.2015 Господарський судом Івано-Франківської області винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Агро-Союз».

Дата проведення підготовчого засідання суду – 03.12.2015.

Повне найменування кредитора, на вимогу якого порушено провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Агро-Союз»: Компанія NARAN ADVISORY CORPORATION

Місцезнаходження кредитора, на вимогу якого порушено провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Агро-Союз»: 60 пл. Маркет, а/с 364, м. Беліз, Беліз

Найменування суду, який розглядає справу про банкрутство: Господарський суд Івано-Франківської області.

Причини порушення провадження у справі про банкрутство: наявність заборгованості ПрАТ «Агро-Союз» перед кредитором, на вимогу якого порушено провадження у справі про банкрутство.

Загальна сума вимог кредиторів: 600 000 гривень.

Прізвище, ім'я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали: Бахтин Віталій Віталійович , 88000, м. Ужгород, пл.. Ш. Петефі, 11, кв.6, призначений ухвала суду від 17.11.2015.24.11.2015

23 листопада 2015 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» прийнято рішення (Протокол засідання Наглядової ради №6 від 23.11.2015) про утворення філії ПрАТ «Агро-Союз» в с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області (далі названа – «Філія).

Місцезнаходження Філії: 52511, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Майське, провулок Радгоспний, 5.

Повне найменування Філії: Філія Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» у с. Майське Синельниківського району

Причини прийняття рішення про утворення Філії: для виробництва сільськогосподарської продукції, торгівлі сільськогосподарською продукцією та здійснення інших видів діяльності не заборонених законодавством України.

Функції, які буде виконувати Філія:

 • вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;
 • виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
 • розведення великої рогатої худоби молочних порід;
 • розведення овець і кіз;
 • розведення свиней;
 • розведення інших тварин;
 • допоміжна діяльність у рослинництві
 • допоміжна діяльність у тваринництві;
 • післяурожайна діяльність;
 • оброблення насіння для відтворення;
 • прісноводне рибальство;
 • прісноводне рибництво (аквакультура);
 • виробництво м’яса;
 • виробництво м’ясних продуктів;
 • перероблення молока, виробництво масла та сиру;
 • виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
 • надання ландшафтних послуг;
 • неспеціалізована оптова торгівля;
 • виробництво продукції тваринництва та її переробка;
 • здійснення інших видів діяльності згідно зі статутом Товариства «Агро-Союз» та не заборонених законодавством України.


Повідомлення від 19.10.2015:

Повідомлення про зміни до порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 24437204, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, пров. Радгоспний, буд. 5 (далі за текстом – «Товариство») повідомляє про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 30 жовтня 2015 року о 14.00 за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське у приміщенні аналітичного центру ПрАТ “Агро-Союз”(далі за текстом – «Загальні збори»):

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Прийняття рішення про погашення заборгованості Товариства перед кредиторами у розмірі до 120 000,00 гривень.
 2. Прийняття рішення про створення філій Товариства. Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства та внесення змін до Статуту Товариства.

Вказані зміни були включені до порядку денного відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 жовтня 2015 року № 5.

Також нагадуємо, що реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться 30 жовтня 2015 року з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 27 жовтня 2015 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське у приміщенні аналітичного центру ПрАТ “Агро-Союз” у робочі дні та у робочий час, а також в день проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

Довідки за телефоном: (05663)5-32-26

Голова правління ПрАТ «Агро-Союз» В.А. Хмеленко


Повідомлення від 29.09.2015:

Повідомлення про проведення
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 24437204, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське, пров. Радгоспний, буд. 5 (далі за текстом – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі за текстом – «Загальні збори»).

Дата та час проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2015 року о 14.00.

Місце проведення Загальних зборів: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське у приміщенні аналітичного центру ПрАТ “Агро-Союз”.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться 30 жовтня 2015 року з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 27 жовтня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.       Прийняття рішення про погашення заборгованості Товариства перед кредиторами у розмірі до 120 000,00 гривень.

2.       Прийняття рішення про створення філій Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське у приміщенні аналітичного центру ПрАТ “Агро-Союз” у робочі дні та у робочий час, а також в день проведення Загальних зборів .

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Хмеленко Володимир Андрійович.

Довідки за телефоном: (05663)5-32-26

Голова правління ПрАТ «Агро-Союз»         _________________ В.А. Хмеленко


Особлива інформація від 11.03.2015 р.:

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (протокол №2) про зміну голови правління. Дата прийняття рішення (протоколу №2): 11 березня 2015 р. Зміст  рішення (протоколу №2) Наглядової ради: звільнити з посади голови правління Хорішка Володимира Дмитровича 11.03.2015 за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України);  призначити на посаду голови правління  члена правління Хмеленка Володимира Андрійовича з 12.03.2015. Пiдстава рiшення: заява Хорішко В.Д. про звільнення з посади Голови правління. Хмеленко Володимир Андрійович призначений на посаду голови правління терміном на три роки.

Паспортнi данi Хорішка В.Д. і Хмеленка В.А. не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано.  Хорішка В.Д. і Хмеленко В.А. не володiють частками в статутному капiталi Емiтента.  Обгрунтування змін: заява про звільнення Хорішка В.Д. за згодою сторін. Хорішко В.Д. і Хмеленко В.А.  не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Хорішко В.Д.  перебував на посадi Голови правління - з 28.10.1996 р. по 11.03.2015р.


Інформація від 06.02.2014 року (дата розміщення 12.02.2014 р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

Приватне акціонерне товариство «Агро-Союз» повідомляє, що у складі посадових осіб емітента відбулись наступні зміни: Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Романькова Едуарда Анатолійовича. Дата прийняття рішення: 06 лютого 2014р. Підстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування змін: заява про припинення повноважень Романькова Е.А. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 12.03.2010р. по 06.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Дудули Наталії Григорівни. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про припинення повноважень Дудули Н.Г. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 25.03.2009р. по 06.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Болотова Миколи Григоровича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про припинення повноважень Болотова М.Г. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2009р. по 06.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Касаткіної Інни Андріївни. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про припинення повноважень Касаткіної І.А. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 16.06.2012р. по 06.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про призначення членом Правління Ізюмченка Сергія Олександровича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 4 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про призначення Ізюмченка С.О. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Ізюмченко С.О. протягом останніх п’яти років: — . Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про призначення членом Правління Хмеленка Володимира Андрійовича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про призначення Хмеленка В.А. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Хмеленко В.А. протягом останніх п’яти років: консультант з ефективності підприємництва. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про призначення членом Правління Глущенка Дмитра Степановича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про призначення Глущенка Д.С. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Глущенко Д.С. протягом останніх п’яти років: керівник ферми відтворення, керівник департаменту свинарства. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про призначення членом Правління Петюренка Миколи Андрійовича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про призначення Петюренка М.А. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Петюренко М.А. протягом останніх п’яти років: головний агроном, керівник департаменту рослинництва. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про призначення членом Правління Стадніка Дмитра Миколайовича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про призначення Стадніка Д.М. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Стаднік Д.М. протягом останніх п’яти років: керівник департаменту молочного скотарства. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про призначення членом Правління Діденко Юлії Вячеславівни. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: заява про призначення Діденко Ю.В. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймала Діденко Ю.В. протягом останніх п’яти років: керівник групи з розробки презентаційних матеріалів, керівник служби по роботі з персоналом. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про продовження повноважень Голови Правління Хорішка Володимира Дмитровича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: Положення про Правління Приватного акціонерного Товариства «Агро-Союз». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Хорішко В.Д. протягом останніх п’яти років: Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз». Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правління Брузницького Анатолія Олексійовича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: Положення про Правління Приватного акціонерного Товариства «Агро-Союз». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Брузницький А.О. протягом останніх п’яти років: член Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз», керівник департаменту страусівництва. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правління Дяченко Людмили Григорівни. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: Положення про Правління Приватного акціонерного Товариства «Агро-Союз». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймала Дячекно Л.Г. протягом останніх п’яти років: член Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз», головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз». Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правління Пашковської Любові Вікторівни. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: Положення про Правління Приватного акціонерного Товариства «Агро-Союз». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймала Пашковська Л.В. протягом останніх п’яти років: член Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз», начальник відділу продажів. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правління Романькова Анатолія Максимовича. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: Положення про Правління Приватного акціонерного Товариства «Агро-Союз». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймав Романьков А.М. протягом останніх п’яти років: член Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз», керівник департаменту хобі-бізнесів. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правління Якунченко Лідії Вікторівни. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Обгрунтування рiшення: Положення про Правління Приватного акціонерного Товариства «Агро-Союз». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк — 3 роки. Інші посади, які обіймала Якунченко Л.В. протягом останніх п’яти років: член Правління Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз», економіст з труду служби по роботі з персоналом. Пакет акцій Емітента особі не належить.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Прокаева Сергія Федоровича. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2011р. по 06.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Паюл Валентини Василівни. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0054%. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2011р. по 06.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Тернового Олександра Марковича. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0266%. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2011р. по 06.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Прокаєва Сергія Федоровича на посаду Голови Наглядової ради. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: обрання до складу Наглядової ради в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакет акцій емітента посадовій особі не належить.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Паюл Валентини Василівни на посаду члена Наглядової ради. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0054%. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: обрання до складу Наглядової ради в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керівник департаменту молочного скотарства, спеціаліст з ефективності підприємництва, головний технолог з кормів. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовій особі належить пакет акцій емітента в розмірі 2389 акцій.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Дудули Наталії Григорівни на посаду члена Наглядової ради. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: обрання до складу Наглядової ради в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник голови правління підприємства, спеціаліст з ефективності підприємництва, начальник планово-економічного відділу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакет акцій емітента посадовій особі не належить.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Василенко Еліни Юріївни. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0028%. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2011р. по 06.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Овсієнко Михайла Івановича. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0087%. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2011р. по 06.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Новокшонової Галини Корніївни. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0051%. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 10.02.2011р. по 06.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Василенко Еліни Юріївни на посаду члена Ревізійної комісії. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0028%, посадовій особі належить 1 232 акцій Емітента. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: обрання до складу Ревізійної комісії в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: керівник ферми Департаменту молочного скотарства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Овсієнко Олени Олександрівни на посаду члена Ревізійної комісії. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0039%, посадовій особі належить 1 755 акцій Емітента. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: обрання до складу Ревізійної комісії в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник дільниці сільськогосподарської (грубі корми) . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Удода Юрія Михайловича на посаду члена Ревізійної комісії. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмірі 0,0096%, посадовій особі належить 4263 акцій Емітента. Дата прийняття рiшення: 06 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СОЮЗ». Обгрунтування рiшення: обрання до складу Ревізійної комісії в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: слюсар-ремонтник . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова Правління В.Д.Хорішко


Інформація від 26.03.2013 р.

Посадова особа Глущенко Дмитро Степанович (паспорт серія НС № 469155 виданий Катеринопільським РВ УМВС України в Черкаській області 07 травня 1998р.), який займав посаду члена правління Приватного Акціонерного Товариства «Агро-Союз» звільнено з 27 березня 2013 р. за власним бажанням.

Рішення прийнято на підставі протоколу засідання наглядової ради Приватного Акціонерного Товариства «Агро-Союз» (№ 1 від 26 березня 2013р.)

Акціями товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обіймав посаду члена правління Приватного Акціонерного Товариства «Агро-Союз» з 29.04.2009р. до 27.03.2013р.

Новопризначених осіб не має.


Інформація від 07.11.2012 р.

07 листопада 2012 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» прийнято рішення про утворення філії ПрАТ «Агро-Союз» в селі Старовишневецькому Синельниківського району Дніпропетровської області з метою розміщення ферми з розведення свиней. Місцезнаходження філії: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Старовишневецьке, вулиця Шевченка, будинок 65.

Філія створена з метою збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, м’яса та м’ясних продуктів.

Функціями філії будуть: вирощування та відгодівля свиней та інших тварин; виробництво м’яса; виробництво м’ясних продуктів; виробництво продукції тваринництва та їх переробка; здійснення інших видів діяльності згідно зі Статутом підприємства та не заборонених законодавством України.