інформацію за 2011 рік розміщено 28.04.2012р.

1.Титульний аркуш

2.Зміст

3.1-4.Основні відомості про емітента

3.5.Ліцензії

4.Засновник

5.Інформація про чисельність робітників та оплату їхньої праці

6.1.Освіта та стаж роботи посадових осiб

6.2.Володіння посадовими особами акціями

7.Інформація про осіб, що володіють 10% акцій та більше

8.Збори акцiонерiв

10.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

11.1.Випуски акцiй

12.Опис бізнесу

13.1.Основнi засоби

13.2.Чистi активи

13.3.Зобов'язання

15.Особлива iнформацiя

16.1.Корпоративне управлiння

16.2.Корпоративне управлiння

16.3.Корпоративне управлiння

16.4.Корпоративне управлiння

16.5.Корпоративне управлiння

16.6.Корпоративне управлiння

16.7.Корпоративне управлiння

16.8.Корпоративне управлiння

17.1.Баланс

17.2.Баланс

17.3.Баланс

17.4.Баланс-примiтки

18.1.Фiнансовi результати

18.2.Фiнансовi результати

18.3.Фiнансовi результати - примiтки

19.1.Рух грошових коштiвв

19.2.Рух грошових коштiв

19.3.Рух грошових коштiв - примiтки

20.1.Власний капiтал

20.2.Власний капiтал

20.3.Власний капiтал-примiтки

21.1.1.Нематерiальнi активи

21.1.2.Нематерiальнi активи

21.2.1.Основнi засоби

21.2.2.Основнi засоби

21.3.Капiтальнi iнвестицiї

21.4.Фiнансовi iнвестицiї

21.5.Доходи i витрати

21.6.Грошовi кошти

21.7.Забезпечення i резерви

21.8.Запаси

21.9.Дебiторська заборгованiсть

21.10.Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

21.11.Будiвельнi контракти

21.12.Податок на прибутокь

21.13.Використання амортизацiйних вiдрахувань

21.14.Бiологiчнi активи

21.14.Фiнансовi результати бiологiчних активiв